top of page
Cầu Thay:

 

- Xin cầu nguyện cho các con cái Chúa bị đau ốm.

- Xin cầu nguyện cho các Ban Ngành trong Hội Thánh.

 

- The elderly and those are sick with health concerns.

- More people participate to Sunday School and Friday's

  Night of prayers.

- Inspiration, Motivation, and Blessing prayers needed.

 Quí vị cao niên:

 

  - Xin cầu nguyện cho quí vị cao niên trong Hội Thánh

   và các em thiếu nhi.

  - Xin cầu nguyện cho quí con cái Chúa đi xa hay về   

    Việt Nam; khi đi cũng như khi về được bình an.

 Trường Chúa nhật:

 

  Từ 9:30 đến 10:45 giờ sáng:
  - Lớp Quí ông, Quí bà
  - Lớp Thanh Tráng & Gia Đình Trẻ.
  - Lớp Nhi Đồng.

 Thờ Phượng Anh Ngữ:

 

  - Mỗi sáng Chúa nhật từ 10:10 đến 10:50:

     Xin mời các bạn trẻ và quí tín hữu tham dự.

Liên Lạc:

 

Muốn biết thêm chi tiết, Xin liên lạc: 

- MS Nguyễn Hồng Quang    (858) 267-7008
- MS Nguyễn Sang               (858) 405-9067
- Ô Nguyễn Tiến Bổng          (858) 752-9301
- Ô Nguyễn Hữu Bình           (858) 663-5228

- Ô Đại Hùng Phi                  (760) 432-0944

 

 

Church Dedication September 23, 2018

 

 Vào Lúc 11:00 giờ Chúa nhật ngày 23/9/2018
 Địa Điểm: 9888 Carroll Center Road Suite 232

                San Diego, Ca 92126


               Cần Phương Tiện Di Chuyển, Xin Liên Lạc:

- Vùng East San Diego:   Ô Nguyễn Hữu Bình   (858) 663-5228
- Vùng North San Diego: Ô Nguyễn Tiến Bổng  (858) 752-9301
- Vùng North County:      Ô Đại Hùng Phi         (760) 432-0944

Xin Trân Trọng Kính Mời

 

bottom of page