top of page

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT Trong Tuần

 

Thứ Sáu:

7:30 PM - 9:30 PM     Nhóm Cầu nguyện tuần hoàn
7:30 PM - 9:00 PM     Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên

7:30 PM - 9:00 PM     Tập Hát Thờ Phượng.

Thứ Bảy:

7:30 AM - 8:15 AM        Conference Call
7:30 PM - 9:00 PM        Tập Hát Thờ Phượng

6:00 PM - 9:30 PM        Sinh Hoạt Nam & Nữ Giới

Chúa Nhật:

9:00 AM - 9:30 AM     Cầu Nguyện Phục Hưng 

9:30 AM -10:45 AM     Trường Chúa nhật
                                 - Lớp Quí Ông, Quí Bà
                                 - Lớp Thanh Tráng
                                 - Lớp Nhi Đồng
9:30 AM -10:15 AM     Khoá Giáo Lý Báp-tem

10:10 AM- 10:45 AM     English Service
11:00 AM - 12:15 PM  Giờ Thờ Phượng (Việt ngữ)
                               

Contact us:

Liên Lạc:

 

- MS Nguyễn Hồng Quang    (858) 267-7008
- MS Nguyễn Sang               (858) 405-9067
- Ô Nguyễn Tiến Bổng          (858) 752-9301 (Vùng San Diego)
- Ô Nguyễn Hữu Bình           (858) 663-5228 (Vùng No. San Diego)

- Ô Đại Hùng Phi                  (760) 432-0944 (Vùng North County)

Xin vui lòng ghi tên, địa chỉ e-mail và các vấn đề cần hỏi. Bấm dấu SEND để gởi cho chúng tôi.
Thành Thật cám ơn.

 

Your details were sent successfully!

bottom of page